Huisregels

Als bezoeker bent u te gast in FLUOR. Heb respect voor haar bezoekers, personeel en pand. In onderstaand reglement vindt u de huisregels die in FLUOR gelden.

Bij overtreding van enige huisregel kan de toegang worden ontzegd en/of de politie worden ingeschakeld.

Permanente huisregels:

Het overtreden van geldende wettelijke bepalingen en/of plaatselijke verordeningen is ten strengste verboden. Bij overtreding hiervan door de bezoeker volgt uitzetting.

FLUOR hanteert geen leeftijdsgrens, tenzij anders aangegeven. Wel dient iemand jonger dan 14 jaar altijd onder begeleiding van een volwassen (van minimaal 18 jaar) het evenement te bezoeken. FLUOR schenkt geen alcohol aan mensen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Ook is het bezoekers bij wet verboden om alcohol beschikbaar te maken voor mensen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, bij overtreding van deze wet is FLUOR verplicht om melding te maken bij de politie. De leeftijd wordt gecontroleerd middels een geldig legitimatiebewijs.

Bij dronkenschap en/of het onder invloed zijn van harddrugs en/of het vertonen van afwijkend asociaal c.q. agressief gedrag ten opzichte van personeel en/of medegasten wordt de toegang ontzegd.

Het handelen in en/of gebruiken van harddrugs is ten strengste verboden, bij constatering hiervan wordt de toegang ontzegd en de politie ingeschakeld. Ook de handel in softdrugs is ten strengste verboden.

Roken is verboden in FLUOR, afgezien van de daarvoor speciaal ingerichte rookruimte. Bij constatering van roken wordt de toegang ontzegd.

Het is ten strengste verboden om in het bezit te zijn van wapens. Bij constatering hiervan wordt de toegang ontzegd en wordt de politie ingeschakeld.

Bezoekers kunnen gevraagd worden om mee te werken aan een visitatie. Wordt hieraan geen medewerking verleend, dan wordt op grond hiervan de toegang tot FLUOR ontzegd.

Op diverse plaatsen in FLUOR hangen voor uw en onze veiligheid camera’s. Een ieder die FLUOR bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Deze opnames kunnen bij calamiteiten getoond worden aan derden.

Men dient ten alle tijden de aanwijzingen c.q. instructies van het personeel op te volgen.

In FLUOR wordt tot maximaal 103dBA aan geluid geproduceerd. FLUOR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het is verboden in directe omgeving van FLUOR lawaai te maken.

Het vertonen van ongewenste intimiteiten en racistisch of anderszins discriminerend gedrag ten opzichte van medegasten en of personeel wordt niet getolereerd. Bij constatering wordt de toegang ontzegd.

FLUOR kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van zaken welke de bezoekers toebehoren.

Wanneer u klachten van welke aard dan ook heeft, kunt u zich tot de bedrijfsleiding of directie wenden.

Het dragen van degelijk schoeisel, is in kader van veiligheid verplicht voor bezoekers en medewerkers.

Binnen FLUOR is consumptie verplicht, het is niet toegestaan eigen drank en/of etenswaren te nuttigen in FLUOR. Het is niet toegestaan consumpties mee naar buiten te nemen behalve naar de rookruimte als deze buiten is gepositioneerd.

Stagediven, crowdsurfen, deelnemen aan moshpits en andere vormen van publieksparticipatie zijn bij FLUOR altijd op eigen risico.

– FLUOR behoudt zich het recht om beeld- en/of geluidsopnames, al dan niet in opdracht, te (laten) maken. Wanneer iemand deelneemt aan één van de evenementen van FLUOR is hij/zij ervan op de hoogte dat hij/zij op beeld- en/of geluidsopnames terecht kan komen die ook voor publiciteit voor FLUOR gebruikt kunnen worden. Personen die in de opnames voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.
– Publicatie van opnames door FLUOR geeft geen enkel recht op welke vergoeding dan ook.
– FLUOR is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor beloftes door derden.
– Het meenemen van amateur foto- en/of videoapparatuur voor eigen gebruik is toegestaan.
– Gebruik, anders dan particulier, van materiaal dat is gemaakt op en/of van één van de evenementen van FLUOR is niet toegestaan.

Volgende goederen zijn niet toegestaan:

(alcoholische) dranken, fietsen/skateboards/skeelers/rolschaatsen, professionele video/foto apparatuur (slechts toegestaan na permissie bedrijfsleiding), huisdieren, grote tassen/rugzakken kunnen afgegeven worden bij de garderobe, spuitbussen, viltstiften en ander materiaal dat voor graffitidoeleinden gebruikt kan worden, artikelen welke een gevaar kunnen vormen voor de bezoekers en medewerkers.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is de beslissing van de organisatie bindend. Bij het niet nakomen van de huisregels is de organisatie gerechtigd eventueel de toegang te weigeren of tot verwijdering over te gaan.

FLUOR kan beslissen om beeld- en/of geluidsopnamen te maken van het evenement en haar bezoekers. Deze opnames kunnen openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van deze opnamen en exploitatie daarvan zonder dat FLUOR of derden een vergoeding aan de bezoekers verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

Naast onze eigen huisregels hanteert FLUOR ook de algemene bezoekersvoorwaarden van de VNPF. Deze zijn hier te vinden: VNPF – algemene bezoekersvoorwaarden