Huisregels

Als bezoeker bent u te gast in FLUOR. Heb respect voor haar bezoekers, personeel en pand.

In onderstaand reglement vindt u de huisregels die in FLUOR gelden.

Bij overtreding van enige huisregel kan de toegang worden ontzegd en/of de politie worden ingeschakeld.

LET OP: er zijn tijdelijk extra maatregelen van kracht omwille van het coronavirus.

1. Bij aankomst en tijdens het bezoek:

NIEUW: Het dragen van een mondkapje is verplicht voor alle personen ouder dan 12 jaar. Alleen als je op je stoel zit mag je deze afdoen. Ga je naar het toilet? Dan zet je deze weer op totdat je weer op je plek zit. Je kunt een eigen mondkapje meenemen, maar hebben tegen vergoeding ook FLUOR mondkapjes beschikbaar.

- Houd 1,5 meter afstand tot andere bezoekers en de medewerkers.
- Bezoekers die aantoonbaar een gezamenlijk huishouden voeren of een sociale eenheid vormen, kunnen in groepen komen en naast elkaar verblijven.
- Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt.
- Het podium kan bezoekers weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten. Desinfecteer bij binnenkomst je handen.
- Was na het toiletbezoek grondig je handen.
- Betaal zoveel mogelijk contactloos (pin of mobiel).
- Ter plaatse zal je worden geïnformeerd over het veilig gebruik van de garderobe en/of lockers en of de jas mee in de zaal moet.
- De sanitaire voorzieningen zijn onder strikte voorwaarden te gebruiken. Hierover zal je ter plekke worden geïnformeerd. Niet alle toiletten zullen mogelijk in gebruik zijn.
- Zorg ervoor dat jouw gedrag niet leidt tot de verspreiding van speekseldruppels (denk aan meezingen, schreeuwen of het fluiten op de vingers).
- Als het podium vindt dat jouw gedrag niet passend is, zal je hierop worden geattendeerd en verzocht worden dit gedrag te stoppen. Als daaraan geen gehoor wordt gegeven, kan de toegang worden ontzegd. Schade die het podium leidt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.
- Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.

Permanente huisregels:

1 Wettelijke bepalingen
Het overtreden van geldende wettelijke bepalingen en/of plaatselijke verordeningen is ten strengste verboden. Bij overtreding hiervan door de bezoeker volgt uitzetting.

2 Leeftijd
FLUOR hanteert geen leeftijdsgrens, tenzij anders aangegeven. FLUOR schenkt geen alcohol aan mensen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Ook is het bezoekers niet toegestaan om alcohol beschikbaar te maken voor mensen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. De leeftijd wordt gecontroleerd middels een geldig legitimatiebewijs.

3 Gedrag
Bij dronkenschap en/of het onder invloed zijn van harddrugs en/of het vertonen van afwijkend asociaal c.q. agressief gedrag ten opzichte van personeel en/of medegasten wordt de toegang ontzegd.

4 Drugs
Het handelen in en/of gebruiken van harddrugs is ten strengste verboden, bij constatering hiervan wordt de toegang ontzegd en de politie ingeschakeld. Ook de handel in softdrugs is ten strengste verboden.

5 Roken
Roken is verboden in FLUOR, afgezien van de daarvoor speciaal ingerichte rookruimte. Bij constatering van roken wordt de toegang ontzegd.

6 Wapens
Het is ten strengste verboden om in het bezit te zijn van wapens. Bij constatering hiervan wordt de toegang ontzegd en wordt de politie ingeschakeld.

7 Fouilleren
Bezoekers kunnen gevraagd worden om mee te werken aan een visitatie. Wordt hieraan geen medewerking verleend, dan wordt op grond hiervan de toegang tot FLUOR ontzegd.

8 Camera’s
Op diverse plaatsen in FLUOR hangen voor uw en onze veiligheid camera’s. Een ieder die FLUOR bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Deze opnames kunnen bij calamiteiten getoond worden aan derden.

9 Instructies
Men dient ten alle tijden de aanwijzingen c.q. instructies van het personeel op te volgen.

10 Geluidsniveau
In FLUOR wordt tot maximaal 103dBA aan geluid geproduceerd. FLUOR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het is verboden in directe omgeving van FLUOR lawaai te maken.

11 Ongewenste intimiteiten en racisme
Het vertonen van ongewenste intimiteiten en racistisch of anderszins discriminerend gedrag ten opzichte van medegasten en of personeel wordt niet getolereerd. Bij constatering wordt de toegang ontzegd.

12 Persoonlijke eigendommen
FLUOR kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van zaken welke de bezoekers toebehoren.

13 Klachten
Wanneer u klachten van welke aard dan ook heeft, kunt u zich tot de bedrijfsleiding of directie wenden.

14 Schoeisel
Het dragen van degelijk schoeisel, is in kader van veiligheid verplicht voor bezoekers en medewerkers.

15 Consumptie
Binnen FLUOR is consumptie verplicht, het is niet toegestaan eigen drank en/of etenswaren te nuttigen in FLUOR. Het is niet toegestaan consumpties mee naar buiten te nemen behalve naar de rookruimte als deze buiten is gepositioneerd.

16 Stagediven
Stagediven, crowdsurfen, deelnemen aan moshpits en andere vormen van publieksparticipatie zijn bij FLUOR altijd op eigen risico.

17 Opnames
- FLUOR behoudt zich het recht om beeld- en/of geluidsopnames, al dan niet in opdracht, te (laten) maken. Wanneer iemand deelneemt aan één van de evenementen van FLUOR is hij/zij ervan op de hoogte dat hij/zij op beeld- en/of geluidsopnames terecht kan komen die ook voor publiciteit voor FLUOR gebruikt kunnen worden. Personen die in de opnames voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.
- Publicatie van opnames door FLUOR geeft geen enkel recht op welke vergoeding dan ook.
- FLUOR is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor beloftes door derden.
- Het meenemen van amateur foto- en/of videoapparatuur voor eigen gebruik is toegestaan.
- Gebruik, anders dan particulier, van materiaal dat is gemaakt op en/of van één van de evenementen van FLUOR is niet toegestaan.

18 Niet toegestane goederen
Volgende goederen zijn niet toegestaan:

(alcoholische) dranken, fietsen/skateboards/skeelers/rolschaatsen, professionele video/foto apparatuur (slechts toegestaan na permissie bedrijfsleiding), huisdieren, grote tassen/rugzakken kunnen afgegeven worden bij de garderobe, spuitbussen, viltstiften en ander materiaal dat voor graffitidoeleinden gebruikt kan worden, artikelen welke een gevaar kunnen vormen voor de bezoekers en medewerkers.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is de beslissing van de organisatie bindend. Bij het niet nakomen van de huisregels is de organisatie gerechtigd eventueel de toegang te weigeren of tot verwijdering over te gaan.

19 Portretrecht
FLUOR kan beslissen om beeld- en/of geluidsopnamen te maken van het evenement en haar bezoekers. Deze opnames kunnen openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van deze opnamen en exploitatie daarvan zonder dat FLUOR of derden een vergoeding aan de bezoekers verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

20 VNPF bezoekersvoorwaarden
Naast onze eigen huisregels hanteert FLUOR ook de algemene bezoekersvoorwaarden van de VNPF. Deze zijn hier te vinden: VNPF - algemene bezoekersvoorwaarden